Organele qelizore: Rrjeti endoplazmatik

Rrjeti endoplazmatik është një rrejt mjaft kompleks cisternash dhe tubujsh ku pothuajse të gjitha makromolekulat qelizore ndërtohen apo modifikohen. Rrjeti endoplazmatik mund të ndahet në dy pjesë: rrjeti endoplazmatik i lëmuar dhe rrjeti endoplazmatik i ashpër. Ky i fundit përmban, në sipërfaqen e tij të jashtme, ribozome.

Citoskeleti i një qelize eukariote

Vihen re: membrana plazmatike, rrjeti endoplazmatik, mitokondri dhe struktura te ndryshme te citiskeletit te qelizes (filamente te ndermjetem, mikrofilamente dhe mikrotubtha)