Riprodhimi seksual, aseksual dhe Mejoza

Dallimi midis riprodhimit seksual dhe aseksual (joseksual).
Pasardhesit e perftuar nga riprodhimi joseksual (aseksual),zakonisht kane tipare (fanotipike, gjenotipike) identike me ato te prindit (tevetëm!). Mitoza eshte baza e riprodhimit aseksual (joseksual) ne organizmat eukariotik.
Ne riprodhimin seksual, dy qeliza haploide (me gjysmën e numrit te kromozomeve) ose gametë, shkrihen (bashkohen) se bashku per te formuar njeqelize te vetme me dyfishin e numrit te kromozomeve, pra zigotën. Ne ciklin jetesor te nje gjallese qe riprodhohet seksualisht, duhet te ndodh mejoza (spermatogjeneza dhe ovogjeneza) perpara se te formohen gametet.
Dallimi midis qelizave haploide dhe atyre diploide; kromozomet homologë.
Nje qelize diploide ka nje numer karakteristk cifteshkromozomik/qelizë. Anetaret e cdo cifti, të quajtur kromozome homologë, jane tengjashem ne gjatesi, ne forme dhe mbajne gjene qe kodojne per te njejtat atribute ne organizem.
Nje qelize haploide permban vetem nje nga kromozomet homologë.
Domethenia e Mejozës dhe pershkrimi i procesit.
Nje qelize diploide qe i nenshtrohet mejozes kalon neper dy ndarje qelizore te njepasnjeshme duke dhene kater qeliza haploide. Cikli jetesorseksual tek eukariotet ka nevoje per mejozen, e cila ben te mundur qe gamentette kene gjysmën e numrit te kromozomeve te qelizave prinder.
MEJOZA I fillon me profazen I, ne tecilen ndodh kryq-këmbimi (crossing-over), pra shkembimi i segmenteve te ADN-sëmidis kromatideve homologë (jo vëllezër).
Ne metafazen I, tetradet – cdonje prej te cilave e perbere nga nje cift kromozomesh homologë qe mbahen se bashku nga nje ose me shume kiazma –vendosen ne pllaken metafazore (boshtin qendror te qelizes). Anetaret e çdoçifti kromozomesh homologë ndahen gjate anafazes I te mejozes, dhe shperndahen ne polet e kundert te qelizes, ne berthamat e reja. Cdo berthame permban nje numer haploid kromozomesh, ku cdo kromozom perbehet nga dy kromatide.
Gjate MEJOZËS II, dy kromatidet e cdo kromozomi ndahen dhe cdonje perj tyre shperndahet ne qelizat(e ardhshme) bija. Tani, çdo kromatid eshte nje kromozom.
Rinstinkt, Tetor 2011
————————————————–
Reklama