Elementët dyatomik

Elementët dyatomik

Vihet re se hidrogjeni, oksigjeni, azoti, klori dhe jodi shënohen zakonisht me një 2, të poshtëshënuar – H2 apo O2. Këta elementë janë dyatomik (dy atome), që do të thotë se janë elementë në gjendje të pastër, ekzistojnë në çifte sikundër edhe si atome të thjeshtë. Në çdo rast këta elementë janë më të qëndrueshëm kur janë dyatomik sesa kur janë atome të vetëm. Kjo sepse atomet janë të lidhur me lidhje kovalente. Arsyeja se pse ndodh kjo lidhje kovalente shpjegohet me anë të valencës. Elektronet e jashtme janë në konfiguracion për të mbushur plotësisht shtresën e jashtme të të dy atomeve kur lidhen me njëri-tjetrin.