Organizimi i qelizës eukariotike

Organizimi i qelizës eukariotike.

Qeliza eukariotike

 • Organelet e jashtme dhe struktura të tjera
  • Shtojcat
   • Flagjelët apo kamxhikët
   • Cliet apo qerpikët
 • Kapsula
 • Lëmashka (jarga)
 • Kufizimi i qelizës
  • Muri qelizor
  • Membrana citoplazmatike/qelizore

 

 • Organelet e brendshme dhe përbërës të tjerë
  • Matriksi citoplazmatik
  • Bërthama
   • Mbështjella bërthamore
   • Bërthamëza
   • Kromozomet
 • Organelet
  • Rrjeti endoplazmatik
  • Kompleksi i Golxhit
  • Mitokondritë
  • Kloroplastet
 • Ribozomet
 • Citoskeleti
  • Mikrotubthat
  • Mikrofijëzat (mikrofilamentet)

Lizozome

Organele qelizore: lizozomet

Lizozome

Pamje me mikroskopi elektronike me transmison (MET) e lizozomeve. Lizozomet jane fshikeza/pjese tevecuara te qelizes, qe permbajne enzima te fuqishme tretese. Lizozomet primare (paresore) lindin dhe shkeputen nga kompleksi i Golxhit. Kur nje lizozom(paresor) takon dhe gelltit material per te tretur, ai shnderrohet ne njelizozom dytesor (sekondar). Fshikezat e gjera, te shfaqura ne figuren me larte, jane lizozome sekondare (dytesore) qe permbajne materiale te ndryshme ne tretje e siper.

Llojet e epitelit

Pamje me mikroskopi elektronike dhe përshkrimi i llojeve të ndryshme të epitelit

Epiteli i thjeshte me qeliza te sheshta – qelizat jane te sheshta dhe te organizuara ne nje shtrese te vetme.
Ku gjendet: ne hojezat e mushkerive, ne veshjen e brendshme te eneve te gjakut
Funksionet: kalimi i materialeve me ane te te difuzionit (shperhapjes).

Epitel i thjeshtë me qeliza të sheshta

Epiteli i thjeshte kuboidal – nje shtrese e vetme qelizash. Ne pamje tregohet nje prerje e terthorte mbi tre tubuj; qelizat pare anash, duken si cilindra te shkurter, disa kane mikrovile per thithje.
Ku gjendet: ne veshjen e tubthave te veshkes, ne veshjen e dukteve te gjendrave.
Funksionet: sekretimi dhe thithja.

Epitel i thjeshtë kuboidal

Epitel i thjeshte ne forme kolone – nje shtrese e vetme qelizash me forme kolone; ndonjehere qelizat permbajne fshikeza te mbushura me sekrecion, gati per ti leshuar (sekretuar); kompleksi I Golxhit eshte shume I zhvilluar; zakonisht qelizat permbajne edhe cilie.
Ku gjendet: veshja e brendshme e pjeses me te madhe te tubit tretes dhe pjeset e siperme te rrugeve te frymemarrjes.
Funksionet: sekrecioni, vecanerisht mukoz; thithja; mbrojtja; levizja e shtreses se mukozes.

Epitel i thjeshtë kolumnar

Epitel i shtresesuar me qeliza te sheshta – disa shtresa me qeliza; vetem shtresa e fundit (ajo me e brendshmja) permban qeliza ne forme kolone me metabolizem aktiv; ndarja e qelizave te shtreses me te ulet ben qe ato me te vjetrat te shtyhen lart drejt siperfaqes, duke u sheshezuar.
Ku gjendet: ne veshjen e gojes, ne lekure, ne veshjen e vagines.
Funksionet: vetem mbrojtje; thithja dhe kalimi I materialeve kryhen shume pak per te mos thene aspak; qelizat e shtreses se jashtme shkeputen vazhdimisht per tu zevendesuar nga ato te shtresave me te brendshme.

Epitel i shtresëzuar

Epiteli i pseudoshtresezuar – qelizat permbajen cilie, sekretojne mukus; mund te krahasohet me epitelin me qeliza ne forme kolone, pervecse per faktin se jot e gjitha qelizat kane te njejten gjatesi, keshteu edhe pse te gjitha qelizat jane ne kontakt me membrane bazale, indi duket si I shtresezuar.
Ku gjendet: ne disa rruge te ajrit; duktet e disa gjendrave.
Funksionet: sekrecioni; mbrojtja; levizja e mukusit.

Epitel i pseudoshtresëzuar

©  mbi tekstin, Rinstinkt

———————————————————————————————