Tumorët që lindin nga qeliza të indeve lidhorë

Tumorët që lindin nga qeliza të indeve lidhorë

Tumorët shkaktohen nga mutacione gjenetike somatike, që përcaktojnë kapacitetin e qelizës tumorale për të shpëtuar nga kontrolli i rritjes. Kjo rritje lokale krijon një masë qelizore  që quajtur tumor apo neoplazi.

Tumorët mund të qëndrojnë të kufizuar në indin e origjinës (tumorë beninj) ose mund të pushtojnë indet rrethuese dhe të përhapen në të gjithë organizmin (tumorë malinj).

Tumorët e indeve lidhor janë mjaft të shpeshtë. U përkasin tumorëve të indeve të buta.

Rritja jonormale e adipocitëve shpie në formimin e një tumori beninj të quajtur lipomë (lipoma). Lipoma, edhe pse mund të zhvillohet në çdo pjesë të organizmit, shfaqet kryesisht në formën e  një mase të butë nënlëkurore. Nga pikëpamja histologjike këto masa të indit adipoz janë të padallueshme nga indi adipoz normal.

Tumorët malinj të indit adipoz quhen liposarkomë (liposakroma). Këto dëmtime janë fortësisht malinje, dhe shpesh lindin thellë në indet pas-peritoneale.

Tumorët beninj që lindin nga fibroblastët janë mjaft të shpeshtë dhe quhen fibromë (fibroma). Tumorët malinj që lindin po nga fibroblastët quhen fibrosakromë (fibrosarkoma) dhe mund të zhvillohen në çdo vend në organizëm.

 

© mbi tekstin, Rinstinkt

—————————————————————————————